Japonsko 2012  Den 05 - Kagoshima, Sakurajima  [105]

Den 05 - Kagoshima, Sakurajima