Japonsko 2012  Den 11 - Nagoya, Osu  [130]

Den 11 - Nagoya, Osu